Nárameníky 1921 – 1939

Nárameníky, delostrelectvo.cz, delostrelectvo, nárameníky

Hodnostní označení čs. armády a nárameníky jako takové prošly během dvacátých let řadou změn.

V roce 1921 bylo rozhodnuto o zavedení systematizovaného vzhledu tzv. ramenních pásků (dále nárameníky), díky čemuž můžeme nárameníky a celkově příslušníky armády rozdělit do tří skupin a to na mužstvo, rotmistry a důstojnictvo. Každá tato podsložka se vyznačovala odlišným ztvárněním nárameníků, které spočívalo zejména v odlišných tvarech jednotlivých distinkčních označení a v jejich samotném barevném provedení.

V následujícím vyobrazení jsou jasně patrné rozdíly mezi jednotlivými hodnostmi.

1921-1930

.

VOJÍN

Varianta nárameníku pro vojíny byla od roku 1921 do roku 1930 nezměněna a jednalo se v podstatě o nárameník, který neodkazoval na příslušnost ke zbrani. Tato funkce tak byla přenechána samotným výložkám, jež byly umístěny na přední části límce, u dělostřelectva v barvě šarlatově červené.

.

vojín

.

________________________________________________________________________________________________________________

SVOBODNÍK – DESÁTNÍK – ČETAŘ – ROTNÝ

U hodností vyšších než vojín již nárameník  odkazuje na příslušnost ke zbrani v podobě distinkčního pole potaženého výložkovým suknem v příslušné barvě. Na každém z těchto polí se nachází odlišný počet distinkčních značení, dobově zvaných knoflíčky, v dnešní době širší veřejnosti známé pod názvem „pecky“. Jedná se o distinkční označení ve tvaru polokoule ražené z tombakového plechu, opatřené dvěma trny pro upevnění.

Pro svobodníka byl určen jeden distinkční knoflíček

Pro desátníka byly určeny dva distinkční knoflíčky

Pro četaře byly určeny tři distinkční knoflíčky

Pro rotného s platností od roku 1923, kdy tato hodnost vzniká, byly určeny čtyři knoflíčky

.

muž.

.

________________________________________________________________________________________________________________

ROTMISTR/ROTMISTR – ŠTÁBNÍ ROTMISTR – PRAPORČÍK

Rotmistrovské nárameníky byly na rozdíl od nárameníků mužstva doplněny o lemovku v barvě zbraně a byla nejprve zavedena varianta s distinkčním polem jako u mužstva, na kterou byl připevněn distinkční odznak, v podobě z tombaku raženého kruhu, který měl být na ose nárameníku doplněn o malé knoflíčky velikosti 5 mm, jež měly značit dobu služby – každý z nich měl značit šest odsloužených let. S touto variantou se lze setkat.

V roce 1925 došlo ke kompletnímu přepracování vzhledu rotmistrovských nárameníků. Distinkční pole bylo z horizontální polohy přesunuto do polohy vertikální a původní ražený kruh, byl nahrazen raženým osmihranem.

Pro rotmistra do roku 1925 byl určen jeden kruh

Pro rotmistra od roku 1925 byl určen jeden osmihran

Pro štábního rotmistra od roku 1925 byly určeny dva osmihrany

Pro praporčíka od roku 1925 byly určeny tři osmihrany

.

Nárameníky.

.

________________________________________________________________________________________________________________

VYCHÁZKOVÁ VARIANTA ROTMISTROVSKÝCH NÁRAMENÍKŮ

Se zavedením nového vzhledu rotmistrovských nárameníků v roce 1925 bylo zároveň rozhodnuto o zavedení vycházkových variant pro reprezentační účely. Provedení spočívalo v úplně novém vzoru nárameníků, který byl založen zejména na podkladu v hnědé barvě, na kterém byly vyšity lipové ratolesti, na které byly následně umístěny distinkční odznaky, stejně jako ve služební variantě.

.

rotmvych.

.

________________________________________________________________________________________________________________

PODPORUČÍK – PORUČÍK – NADPORUČÍK – KAPITÁN

Podobně jako u mužstva, tak i u důstojnictva, bylo rozhodnuto o zavedení nárameníků systematizovaného vzoru, které se vyznačovalo barevnou lemovkou, absencí distinkčního pole z výložkového sukna, na místo něj byly umístěny distinkční odznaky v podobě raženého obdélníčku stříbrné barvy.

Pro podporučíka byl určen jeden obdélníček

Pro poručíka byly určeny dva obdélníčky

Pro nadporučíka byly určeny tři obdélníčky

Pro kapitána byly určeny čtyři obdélníčky

.

niždust.

.

________________________________________________________________________________________________________________

VYCHÁZKOVÁ VARIANTA  NÁRAMENÍKŮ PRO NIŽŠÍ DŮSTOJNÍKY

Již v roce 1924 došlo k zavedení vycházkových nárameníků pro reprezentační účely důstojnictva. Na rozdíl od rotmistrů je však pole s lipovými ratolestmi vyvedeno ve stříbrné barvě a distinkční obdélníčky v barvě zlaté. Ve skutečnosti se můžeme setkat s opravdu pestrou škálou provedení , kdy jsou známy varianty, kde je pole s lipovými ratolestmi raženo z tombakového plechu, kdy jsou lipové ratolesti raženy z tombakového plechu, nebo kdy je celý podklad vyšíván stříbrnou nití (tato varianta byla, co do časové náročnosti, tou nejsložitější). Některé ze zmíněných variant lze spatřit v příloze: „Zajímavosti“ pod článkem.

.

niždustvych.

.

________________________________________________________________________________________________________________

ŠTÁBNÍ KAPITÁN – MAJOR – PODPLUKOVNÍK – PLUKOVNÍK

V případě vyššího důstojnictva se zde můžeme setkat s novým doplňkem nárameníků, kterým je stříbrná sutaška, vedená po celém obvodu nárameníku mezi červenou lemovkou a samotným látkovým polem. Na rozdíl od nižších důstojníků je vyšší důstojnictvo označováno kosočtverci.

Pro štábního kapitána byl určen jeden kosočtverec

Pro majora byly určeny dva kosočtverce

Pro podplukovníka byly určeny tři kosočtverce

Pro plukovníka byly určeny čtyři kosočtverce

.

vyšdust.

.

________________________________________________________________________________________________________________

VYCHÁZKOVÁ VARIANTA NÁRAMENÍKŮ PRO VYŠŠÍ DŮSTOJNÍKY

Vycházková varianta nárameníků pro vyšší důstojníky je založena na stejném provedení, jako tomu je u důstojníků nižších, s tím rozdílem, že je zde upotřebeno distinkčního značení v podobě kosočtverců.

.

vyšdustvych.

.

________________________________________________________________________________________________________________

.

1930-1939

.

VOJÍN

V roce 1930 došlo k mírné změně nárameníků pro vojíny, jednalo se o přidání barevné lemovky na obvod nárameníku a o nahrazení původních knoflíků ČS knoflíkem se skříženými meči. Moření pro mužstvo zůstalo nezměněno.

vyojin

.

________________________________________________________________________________________________________________

SVOBODNÍK – DESÁTNÍK – ČETAŘ – ROTNÝ

Na náramenících pro mužstvo byly provedeny stejné změny jako tomu bylo u vojína, tedy v přidání barevné lemovky a výměně knoflíku, čím se tato varianta liší od dvacátých let je však velikost distinkčního pole z výložkového sukna, které bylo často o dost širší, než tomu bylo dříve. Tento fakt byl dán především možností studia na vyšších postech, kdy byly jeho uchazečům na nárameníky udělovány proužky pro aspiranty. Více informací viz příloha: odlišnosti na náramenících mužstva v letech 1930-1939.

Pro svobodníka byl určen jeden distinkční znak

Pro desátníka byly určeny dva distinkční znaky

Pro četaře byly určeny tři distinkční znaky

Pro rotného byly určeny čtyři distinkční znaky

muž

.

________________________________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA 1: ODLIŠNOSTI NA NÁRAMENÍCÍCH MUŽSTVA V LETECH 1930-1939

První a častější variantou, se kterou se lze setkat je různorodá velikost distinkčního pole nárameníku, jež se z pravidla lišila na náramenících pro vycházkové stejnokroje mužstva. 

Druhou, předpisově zavedenou částí bylo přidávání pásku z výložkového sukna pro délesloužící, tedy pro mužstvo přesahující klasickou dobu základní vojenské služby. Pásek se přidával vertikálně do prostřední části nárameníku, a byl veden od distinkčního pole až pod knoflík ke kraji nárameníku.

Aspiranti školy na důstojníky v záloze měli v roce 1930 předepsány tři 10mm široké pásky z tombakového plechu, nebo tkané stříbrnou nití, přičemž na prostředním z nich měly být připevněny distinkční odznaky, hned v tomto roce však od zavedení prostředního pásku bylo upuštěno a můžeme se tak setkat s variantami dvou aspirantských pásků, třetí prostřední se objevuje opravdu zřídka.

mužvar

.

________________________________________________________________________________________________________________

ROTMISTR – ŠTÁBNÍ ROTMISTR – PRAPORČÍK

Rotmistrovské nárameníky se od dvacátých let liší pouze nahrazením původních osmihranů za obdélníčky. Knoflíky byly nahrazeny stříbrnými knoflíky se zkříženými meči, oproti původním mořeným variantám s písmeny ČS. Jinak nárameníky zůstaly v původní podobě.

rotm

.

________________________________________________________________________________________________________________

PODPORUČÍK – PORUČÍK – NADPORUČÍK – KAPITÁN

V případě nárameníků pro nižší důstojnictvo došlo k největší změně, a to k nahrazení původních stříbrných obdélníčků za zlaté třícípé hvězdy v kombinaci se zlatým stejnokrojovým knoflíkem se skříženými meči. Od roku 1930 tak důstojnictvo a generálové používají barvu zlatou, na rozdíl od dvacátých let, kde byla zlatá určena pouze generálům. Nařízením z roku 1930 se tak úplně ruší vycházková varianta nárameníků pro všechny druhy zbraní a můžeme se tak setkat pouze s variantou služební.

Pro podporučíka byla určena jedna třícípá hvězda

Pro poručíka byly určeny dvě třícípé hvězdy

Pro nadporučíka byly určeny tři třícípé hvězdy 

Pro kapitána byly určeny čtyři třícípé hvězdy

dustniz

.

________________________________________________________________________________________________________________

ŠTÁBNÍ KAPITÁN – MAJOR- PODPLUKOVNÍK – PLUKOVNÍK

Stejně jako tomu bylo u nižších důstojníků, tak i u vyšších důstojníků došlo k zavedení zlatých distinkčních odznaků včetně zlaté sutašky vedené po celém obvodu nárameníku. Původní distinkční kosočtverce byly nahrazeny pěticípými hvězdami, jejichž počet se u jednotlivých hodností nikterak nezměnil.

Pro štábního kapitána byla určena jedna pěticípá hvězda

Pro majora byly určeny dvě pěticípé hvězdy

Pro podplukovníka byly určeny tři pěticípé hvězdy

Pro plukovníka byly určeny čtyři pěticípé hvězdy

dustvys

.

________________________________________________________________________________________________________________

ROTMISTR – ŠTÁBNÍ ROTMISTR – PRAPORČÍK

V roce 1937 došlo k zavedení třícípých hvězd pro rotmistry čs. armády, jež nahradily stávající obdélníčky stříbrné barvy.

Pro rotmistra byla určena jedna třícípá hvězda

Pro štábního rotmistra byly určeny dvě třícípé hvězdy

Pro praporčíka byly určeny tři třícípé hvězdy

ROTMDO37.

.

________________________________________________________________________________________________________________

ROTMISTR – ŠTÁBNÍ ROTMISTR – PRAPORČÍK – ŠTÁBNÍ PRAPORČÍK

V roce 1939 došlo v rotmistrovských hodnostech opět ke změnám, kdy došlo ke změně počtu třícípých hvězd u jednotlivých hodností a zavedení hodnosti štábního praporčíka.

Pro rotmistra byly určeny dvě třícípé hvězdy

Pro štábního rotmistra byly určeny tři třícípé hvězdy

Pro praporčíka byly určeny čtyři třícípé hvězdy

Pro štábního praporčíka byla určena jedna pěticípá stříbrná hvězda v kombinaci se stříbrnou sutaškou.

1939rotmER

.

________________________________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA 2: ZAJÍMAVOSTI

Nárameník cvičného stejnokroje v hodnosti štábního kapitána z počátku dvacátých let (přímo šitý na blůzu) zajímavostí je červená lemovka z kovové nitě.

nárameník št. kap 22+

.

________________________________________________________________________________________________________________

Nárameník rotmistra dělostřelectva, z let 1925-1930.

rotm

.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Nárameník poručíka dělostřelectva, varianta s raženou ratolestí z tombakového plechu na vyšívaném podkladu a mosazným podkladem, z let 1925-1930.

por

.

________________________________________________________________________________________________________________

Vycházkový nárameník svobodníka dělostřelectva.

svobodník

.

________________________________________________________________________________________________________________

Nárameník četaře aspiranta dělostřelectva z let 1930 – 1938.

vojin aspirantwebh

.

________________________________________________________________________________________________________________

Vycházkový nárameník četaře aspiranta dělostřelectva z let 1936-1938

četař aspirant

.

________________________________________________________________________________________________________________

Nárameník nadporučíka horského dělostřelectva z česané příze (polní stejnokroj / kabát), zajímavé jsou vyšívané třícípé hvězdy.

nadporučík 1934-1939

.

________________________________________________________________________________________________________________

Nárameník plukovníka dělostřelectva.

plukovník 1930-1939

.

________________________________________________________________________________________________________________

Distinkční pole nárameníku vojenských akademiků do roku 1934

png akad.